Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací dále směrnicí 2000/89 ES a směrnicí 1169/2011 EU - alergeny

Strávníci:

strávníci do 6 let, kapacita školní jídelny 15 dětí

strávníci 7 – 10 let

zaměstnanci MŠ

Finanční limity pro nákup potravin: novelizace vyhlášky č. 107/2005 sb., platná od 1.2.2023.

věková skupina strávníků finanční limity v Kč/den/strávník

  1. strávníci do 6 let

přesnídávka      8,00 -  15,00

oběd                17,00 -  36,00

svačina               8,00 -  15,00

nápoje                 4,00 -    8,00

  1. strávníci 7 - 10 let

přesnídávka       9,00 -  20,00

oběd                  20,00 - 47,00

svačina                8,00 - 16,00

nápoje                 4,00 -   8,00

 

Kalkulace stravného pro školní rok 2022/2023

přesnídávka               10,- Kč

oběd                           25,- Kč

svačina                          10,- Kč

nápoje                            v ceně

Celodenní stravování 45,- Kč/den  

Úhrada stravného

Inkasem nebo převodem –na účet MŠ Studnice vždy do 15. dne měsíce zálohově na daný měsíc.

Přeplatky budou vráceny pololetně, vždy leden a červen

Výše zálohy 990,- Kč/měsíc celodenní stravování

Přihlašování a odhlašování dětí je možné přímo v MŠ u pedagogických pracovníků nebo  telefonicky tel.: 728 960 704.

Obědy je třeba odhlásit den předem, nejpozději do 7:30hod. toho dne na tel.: 728 960 704.

Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel a cena stravy bude běžně započítána! Rodiče si mohou v 1. den neodhlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče v době od: 11:30 – 11:45hod.

Jídelní lístek a ostatní informace, jsou vyvěšeny na nástěnce ve foayé a  na web.stránkách MŠ.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem.

Dětem je zajišťován pitný režim po celý den.

Harmonogram výdeje stravy:

Druh stravy:
Čas výdeje:
Dopolední přesnídávky
8:30 – 9:00hod
Oběd
11:45hod
Odpolední svačina
14:30 – 15:00hod

Pozdější vydávání by odporovalo vyhlášce a hygienickým předpisům, kterými se řídí školní stravování (příprava jídel, jejich uchování a výdej).

Studnice          1.9.2023

Bc. Zdena Loučná, ředitelka školy

Copyright © 2023 ms-studnice.cz | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek