Charakteristika Školního vzdělávacího programu

 

Předškolní vzdělávání je zařazeno do vzdělávací soustavy ČR a představuje počáteční stupeň vzdělávání organizovaného a řízeného MŠMT. Základním pedagogickým dokumentem, jímž stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, jeho obsah a požadavky na výchovu v mateřských školách je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

            Na jeho základě je zpracovaný školní vzdělávací program mateřské školy Studnice s názvem

 „Rozárko, pojď s námi po cestě za poznáváním“

Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu jsou

 • vytvářet a inovovat podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí, vytvářet atmosféru klidu, pohody a radosti 
 • rozvíjet všestranný pohyb u dítěte 
 • rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností
 • vést komunikaci správným mluvním vzorem
 • zaměřit se na rozvoj praktických dovedností vedoucích k samostatnosti a k základním morálním vlastnostem
 • vypěstovat kladný vztah ke společenskému životu formou knih a kulturních akcí
 • umožnit osobní zkušenost s přírodou, vnímat ji všemi smysly, pochopit její zákonitosti a propojenosti se životem

Realizace stanovených cílů

Vztah dětí a pedagogů je založený na principu partnerství. Pedagogové respektují individuální vývoj dítěte, podporují jeho zvědavost, pomáhají mu objevovat, zkoumat a rozvíjet jeho osobnost. Připravují kreativně prostředí tak, aby se děti cítily dobře, bezpečně a tím děti vedly spontánně ke splnění dílčích vzdělávacích cílů. Nabídka vzdělávacích činností je sestavena úměrně vývojovým stádiím dětí a jejich individuálním zvláštnostem. Děti si činnosti samy volí, mohou se rozhodovat. Pedagog se snaží o vhodnou motivaci, děti nikdy nenutí.

Důležitou součástí ŠVP je bezpečné prostředí a tedy pravidla. Pravidla se formulují společně s dětmi na základě konkrétních situacích. Děti musí pravidlem rozumět, chápat je a znát odpověď na otázku „Proč?“ Pravidla zároveň znamenají hranice, tyto hranice vymezují prostor, kde si můžou hrát, experimentovat a komunikovat.

Porušení pravidel s sebou vždy nese důsledek, který děti předem znají. 

Pevné místo v režimu dne mají rituály a oslavy. Tyto opakující se činnosti dávají dětem pocit bezpečí a získávají orientaci v čase.

Pedagogové aplikují činnosti spontánní, řízené, skupinové, frontální, individuální, digitální. Vše na základě momentální situace, individuálního stavu dětí a jejich potřeb. Vzdělávací nabídka je rozdělena do aktivit rozumových, hudebně-pohybových, estetických, enviromentálních, komunikačních, sociálně společenských a je vždy realizována formou hry.

Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti integrovaných bloků, které zahrnují všech pět vzdělávacích oblastí (biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Vzdělávací oblasti se vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. Vzdělávací nabídka průběžně plní cíle vzdělávacích oblastí určených dle RVP PV. Tyto cíle vnímáme jako důležitý prostředek pro získání vědomostí, osvojení dovedností, podporu schopností, získání hodnot a postojů u každého dítěte v rámci jeho možností. Soubory klíčových kompetencí nabízí poměrně jasnou představu kam dítě směřovat a co dítě osvojením klíčových kompetencí získá.

Výchova a vzdělávání probíhají v naší mateřské škole ve třech základních rovinách, které se prolínají a doplňují.

 1. Průběžné vzdělávání, kdy jsou děti denně ovlivňovány prostředím, situací a všemi lidmi, kteří je obklopují. Nenásilným usměrňováním jsou děti vedeny k nápodobě.
 2. Integrované bloky obsahují cílené činnosti s konkrétními vzdělávacími záměry.
 3. Specifické vzdělávací programy, které doplňují cílené činnosti a rozvíjejí další schopnosti dětí. (logopedický program, prevence patologických jevů, environmentální program)

 Vzdělávací obsah MŠ Studnice vychází z úvahy, co chceme děti naučit. Zaměřili jsme se na vytváření a posilování kladného vztahu k sobě samému a k mému já, k druhým lidem, k přírodě, k základním informacím o planetě Zem a s ní souvisejícímu životnímu prostředí - koloběh vody.

Pedagogové se budou snažit poskytnout dětem všeobecný přehled o světe ve kterém žijí, aby časem pochopily vzájemné souvislosti mezi živou a neživou přírodou, vztahy mezi lidmi, podpořit dětská přátelství, aby uměly vytvářet kompromisy, věděly co je ohleduplnost. Velký důraz je kladený na postupné zvládnutí pracovních návyků, hygienických návyků a společenského chování. To vše takovou cestou, aby zažily vlastní úspěch, prožitek z ocenění a pochvaly. 

 1. INTEGROVANÝ BLOK                  JÁ A MÉ OKOLÍ 

Integrovaný blok je zaměřený na nové prostředí a novou roli, která souvisí s nástupem dítěte do mateřské školy. Dítě se učí orientovat v prostorách školy, navazovat kontakty s dětmi a pedagogy, přijmout odloučení od rodiny. Vytvářejí a upevňují se pravidla společného soužití, seznamují se se základními pravidly slušného chování, přijímají režim dne. Získávají nové zkušenosti a poznatky ve vztahu k vlastnímu já a ve vztahu k druhým lidem. Budují si důvěru, tvoří postoje tak, aby se cítily spokojeně, otevřeně projevovaly své pocity. Navazující okruh na vlastní „já“ je rodina. Dítě se učí uvědomovat si co je vlastně domov, dokáže popsat členy rodiny, společné aktivity, pracovní povolání členů rodiny. S rodinou úzce souvisí blízké okolí dítěte. Seznamuje se s obcí, postupně buduje vztah k místu, kde bydlí a ke svému nejbližšímu okolí. Dítě se také učí co nejvíce posilovat odpovědnost za vlastní bezpečnost. Děti se seznamují se základními pravidly silničního provozu. Děti se učí reagovat na dopravní situaci, dodržování pravidel bezpečné chůze na přechodu a chodníku.

PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ   adaptační období, já, moje rodina, moje okolí, moji kamarádi, vlastní bezpečnost, pravidla dopravní situace

HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT

 • svoboda a vzájemné respektování se
 • vzor důstojných lidských vztahů, komunikace a spolupráce
 • akceptovat kompetentní autoritu
 • ubezpečovat se, že MŠ je místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat

UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI  od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat, že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně, ale že za své jednání nese odpovědnost, aktivně hledá řešení, komunikuje všemi způsoby, rozhoduje se.

 

2. INTEGROVANÝ BLOK            MÁME RÁDI PŘÍRODU

Základem tohoto bloku je rozlišovat a pozorovat charakteristické znaky jednotlivých ročních období, které se v přírodě projevují pravidelným střídáním. Tím si děti začínají uvědomovat   časové souvislosti. Děti sledují změny a úkazy počasí. Učí se rozhlížet kolem sebe, poznávat stromy, plody, květiny, zvířata, ptáky a hmyz a jejich přirozené prostředí v každém ročním období. Tím získávají konkrétní zkušenosti a poznatky o živé i neživé přírodě. Vnímají všemi smysly, manipulují a experimentují s přírodními materiály, získávají poznatky vlastním úsilím jako je sázení, práce s hlínou, polévání. Získávají zkušenosti, proč přírodu a všechno v ní chránit - význam pro člověka. Co je životní prostředí.

PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ získat poznatky o přírodě v jednotlivých ročních obdobích - barevnost měnící se přírody, živočichové a zvířata v přírodě, pozorování živé a neživé přírody, rozlišovat stromy a keře – plody a přírodniny, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli, znát různé druhy zeleniny - význam pro člověka,  poznat a pojmenovat některého volně žijícího ptáka, stěhování ptáků do teplých krajin, co je životní prostředí, kdy dochází k poškození životního prostředí, chování v přírodě, úprava zahrádky vlastním úsilím a radost z vlastního úsilí.

HODNOTY, SE KTERÝMA BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT pěstovat a rozvíjet vztah k přírodě - správně se chovat v lese, vnímat barvy v přírodě a kolem sebe, sbírat a zužitkovat přírodniny

UPLATNĚNÍ  SAMOSTATNOSTI - ohleduplnost při pobytu venku, uspokojování svých potřeb při hře venku i v MŠ, prohlubovat schopnost samostatně pozorovat, sbírat a pracovat s přírodninami, mít povědomí, že přírodu neničíme – ani živou ani neživou .

 

3.INTEGROVANÝ BLOK            CHCI BÝT ZDRAVÝ

 

Obsahem integrovaného bloku je seznámit děti co znamená, když jsem zdravý. Děti si osvojují si základní rozdíly mezi pojmy zdraví a nemoc. Dozvídají se o lidech, kteří se po celý život musí vyrovnávat s určitým zdravotním znevýhodněním. Poznávají, že zdraví není samozřejmostí a že o své zdraví musí každý pečovat. Co je nemoc a co musíme dělat, když jsme nemocní. Děti se učí nebát se lékaře a umět správně pojmenovat, co je bolí a trápí. V návaznosti se dozvídají co patří do zdravého životního stylu. Zdravé stravování a jeho význam pro tělo, rozdíl ve zdravém a  nezdravém jídle. Děti se motivují k pravidelnému pohybu, učí se zdravotní cviky s prvky jógy, dechové cvičení, osvojují si správné držení těla. Seznamují se s různými druhy sportu, vybírají co by je bavilo. Pozornost je rovněž věnována vhodnému oblékání dle aktuálního počasí a v dětech je pěstováno vědomí, že déšť není překážkou pro pobyt venku, že opláchnout se studenou vodou je prospěšné. Děti se rovněž dozvídají o negativních závislostech jako je alkohol, cigarety, drogy nebo dlouhodobý pobyt u počítače. Získávají základy vědomostí o stavbě lidského těla, jeho orgánech a funkcích. Jak si chránit smysly a jejich důležitost.

PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ

získat elementární poznatky o zdraví a nemoci, jak své zdraví chránit, prevence úrazů, učit se základním hygienickým návykům, přiblížit zdravý životní styl, získat základní poznatky o nebezpečí návykových látek, se kterými se mohou setkat doma i v okolí a jak s nimi zacházet, získávat vztah k pohybu, vyhledávat různé typy sportů

HODNOTY, SE KTERÝMA BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT opatrnost k sobě samému a ke druhým ve vztahu zdraví, respekt k nemocným, rozhodnost se při výběru potravin, píle a výdrž a zodpovědnost při sportu

UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - ohleduplnost k sobě a k nemocnému, pomáhat nemocnému, prohlubovat schopnost rozlišovat jídlo, potraviny, pití, chápat , že to dělám proto, abych byl zdravý

4. INTEGROVANÝ BLOK    POHÁDKY SVÁTKY TRADICE

Integrovaný blok obsahuje seznámení dětí se zvyky, rituály a svátky, které  nás provází celým rokem. předškolního U dětí se podporuje rozvoj emocionálního prožívání a pocity duševní pohody a radosti. Seznamují se prostřednictvím jednotlivých témat s tradiční kulturou a obyčeji a tím si vytváří základní povědomí o kulturním dědictví naší země. Přirozeně poznávají nejkrásnější svátky roku jako jsou Velikonoce, Vánoce. Ty jsou vždy spojené s prožitkem radosti, setkávání se s blízkou rodinou a tím posilování vzájemných vztahů. Další české tradice spojené se životem na venkově jako je Karneval ve spojení s masopustem, Pálení čarodějnic, Svátek maminek. Na základě těchto prožitků děti tvoří vlastní výrobky pro druhé a tím podporují rozvoj estetického a uměleckého vnímání dětí, zažívají pocit radosti radost z vykonané práce pro druhé.

Ćást integrovaného bloku je zaměřená na pohádky. Nekonečný svět pohádek, který je dětem blízký, ve kterém dobro vítězí nad zlem, přináší dětem morální hodnoty, odnášející si je do každodenního života. Výběr vhodné literatury má svou důležitost při dalším vzdělávání dětí. Předčítání, naslouchání, vztah ilustrace s textem, dramatizace, rozvoj fantazie podporují rozvoj kritického myšlení a rozvoj slovní zásoby. Ćetba knih je zároveň pro ně odpočinkem a relaxací. Kniha je kamarádka , děti si vytváří  k ní vztah a následně pak motivaci k dalšímu vzdělávání.

PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ

získat poznatky jaký je rozdíl, mezi zvykem, rituálem a svátkem. vyzkoušet si různé role v pohádkových převlecích, naučit se pracovat s knihou a pochopit její význam jako zdroje dalšího získávání informací.

HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT úcta ke svátkům, ohleduplnost při rituálech, respekt ke svým kamarádům, respekt ke kompetentní osobě

UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI – vybírání si různých masek a zkusit přijmout jejich roli, projevit radost z výrobků- dárků pro rodinu, kreativně a samostatně  se podílet na přípravě oslav, svátků, rituálu

 

5. INTEGROVANÝ BLOK    NAŠE PLANETA SE JMENUJE ZEM 

Integrovaný blok charakterizuje myšlenku, co je život na planetě Zemi, jakou roli hrají na ní lidé. Seznámí se s informací, že svým vlastním postojem a chováním můžeme ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Děti se seznamují s pojmem PLANETA ZEMÉ a s pojmem VESMÍR a jeho tajemství. Získávají základních poznatky o  sluneční soustavě a nejznámějších planetách jako je Slunce a Měsíc.

 Formou tematických celků se učí poznávat jedno z největších přírodních bohatství, kterým je pro člověka - voda. Poznávají vlastnosti vody, seznamují se s koloběhem vody v přírodě. Voda je základ života všeho živého na planetě. 

Integrovaný blok ještě nabízí základy multikulturní výchovy. Děti budou srovnávat v čem se lidé od sebe liší, jako např. národností, jazykem, vzhledem, ale třeba i zájmy a na druhou stranu, co mají všichni lidé na světě společného, a že to opravdu důležité je pro nás pro všechny stejné. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ

učit se a pochopit souvislosti života na Zemi, poznávat hvězdy, učit se o vodě, bez které není život, vnímat multikulturu pozitivně

HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT zájem o nové věci, vztah k přírodě, pocit ochraňovat přírodu a vše živé. ohleduplnost, schopnost šetřit vodou, uklízet po sobě, třídit odpad

UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI – kreativně vyhledávat informace v knihách, získané vědomosti o ochraně životního prostředí uplatňovat, všímat si života kolem sebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 ms-studnice.cz | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek